ที่ตั้ง และอาณาเขตติดต่อ


ที่ตั้งโรงเรียนบ้านม่วงดงที่ตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านม่วงดง ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41240สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการโทรศัพท์ 042-220098website http://muangdong.blogspot.com/e-mail muangdong@hotmail.com หรือ mdeducate@gmail.com หรือ prabud0202@obecnail.obec.com

แผนผังโรงเรียนบ้านม่วงดงอาณาเขตติดต่อทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านหัวฝาย ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด และบ้านบุ่งแก้ว ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านทมนางาม ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านโรงงาน ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านโคกกลาง ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานีข้อมูลเพิ่มเติม