ที่ตั้ง และอาณาเขตติดต่อ


ที่ตั้งโรงเรียนบ้านม่วงดง


ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านม่วงดง ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41240


สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


โทรศัพท์ 042-220098
แผนผังโรงเรียนบ้านม่วงดง


อาณาเขตติดต่อ


ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านหัวฝาย ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด และบ้านบุ่งแก้ว ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านทมนางาม ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านโรงงาน ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านโคกกลาง ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี